Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Cardsumístěného na webovém rozhraní        www.pro-cards.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi 

naší společností:
Procardsrevolution s.r.o., se sídlemJaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČ:09292250
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333963

adresa pro doručování: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní e-mail: support@procards.cz

jako prodávajícím a vámi jako kupujícím.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží (zejména fotbalové nebo hokejové karty vytvořené na míru) uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany(podle článku 2).Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

  1. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujetemimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

  1. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobníchúdajů, které upravujíochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravenýchsmlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); 
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek,souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany. 

  1. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  1. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 1. KUPNÍ SMLOUVA
  1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Jak podat nezávaznou poptávku?

Nezávaznou poptávku je možné podat prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Nezávazná poptávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Po obdržení nezávazné poptávky vám zašleme odpověď obsahující informace o finální podobě zboží, termínu dodání, konečné ceně a případně dalších bližších smluvních podmínkách. V odpovědi na nezávaznou poptávku vám zašleme také rekapitulaci objednávky. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

  1. Jak podat závaznou objednávku?

Pokud s námi navrženými podmínkami dle čl. 2.2 těchto obchodních podmínek souhlasíte, můžete následně e-mailem (či jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme nebo na kterém se dohodneme) podat závaznou objednávku.

  1. Můžete již odeslanou závaznou objednávku zrušit nebo změnit?

Závaznou objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (resp. pokud nebyla dosud uzavřena smlouva), můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny závazné objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

  1. Kdy je tedy uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si vzájemně odsouhlasíme cenu, objednávané zboží a způsob a termín dodání zboží, případně další nezbytné náležitosti smlouvy. Pokud by k odsouhlasení nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdyuhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve).

  1. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budouzaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěnypoštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. CENA
  1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme.Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi podánímzávazné objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenupro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

  1. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platbyjsou uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od uzavření smlouvy (dle článku 2.5 těchto obchodních podmínek), cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

  1. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 1. Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 1. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

  1. Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho výrobě a na zvoleném způsobu dopravy a platby.Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je vyráběné na zakázku, zpravidla expedujeme do deseti pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě), případně od uzavření smlouvy.O přesném datu vás budeme informovat. 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

  1. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

  1. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 1. Musíte mít k zasílaným podkladům licenci?

V rámci objednávání našeho zboží může být nutné, abyste nám poskytli podklady pro výrobu zboží (zejména obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy či jiná autorská díla, loga, ochranné známky či obrázky; dále společně jen „podklady“). K těmto podkladům musíte mít licenci, resp. jiný řádný právní titul.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci za účelem použití podkladu k výrobě zboží, případně podlicenci, k jakémukoliv podkladu, který jste nám poskytli, který je vámi vytvořen, případně ke kterému máte platnou licenci. V případě, že podklady obsahují podobu vás nebo třetích osob, nám udělujete souhlas s použitím vaší podoby ve smyslu § 84 až 86 občanského zákoníku k výrobě zboží, případně potvrzujete, že jste souhlas získali od všech dotčených osob.

  1. Můžeme dále nakládat s vámi poskytnutými podklady?

Výše uvedené podklady uchováváme pro naše interní potřeby, zveřejňujeme je na webovém rozhraní a případně též v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a prodeje našeho zboží. 

Zasláním výše uvedených podkladů nám udílíte bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci za účely uvedenými v předchozí větě, případně podlicenci, k jakémukoliv podkladu, který jste nám poskytli, který je vámi vytvořen, případně ke kterému máte platnou licenci. Tuto licenci můžete kdykoliv odvolat.

V případě, že podklady obsahují podobu vás nebo třetích osob, nám udělujete souhlas s uložením a rozšiřováním vaší podoby ve smyslu § 84 až 86 občanského zákoníku za účely uvedenými v první větě tohoto článku 5.6., případně potvrzujete, že jste souhlas získali od všech dotčených osob. Toto svolení je uděleno na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat.

I po odvolání vašeho souhlasu či licence dle tohoto článku jsme oprávněni podklady uchovat po nezbytně nutnou dobu pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv.Podklady však již v takovém případě nebudou zveřejněny na webovém rozhraní ani na jiném veřejně přístupném místě.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

Vezměte na vědomí, že od kupní smlouvy není možné odstoupit v případě výroby zboží upravené na míru zákazníka, k tomu blíže čl. 6.6. těchto obchodních podmínek.

Po předchozí dohodě s námi je však možné objednávku, resp. kupní smlouvu, zrušit. Toto ustanovení není možné aplikovat v případě, že již započala výroba objednaného zboží.

  1. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

  1. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupeníod smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zbožídoporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury(pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

  1. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám.Jestliže jstevšak zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebozpůsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresuhradítevy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  1. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

 1. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  1. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částkudo pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladus naším Reklamačním řádem.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

  1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. 

  1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266)za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  1. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Naše fotbalové a hokejové karty Pro-Cards nejsou licencovány k EA Sports. Veškeré grafické materiály jsou vytvářeny našimi grafiky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24.10.2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti, soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace